Ogłoszenia

Olsztyn, 18.05.2016

Informujemy, że w wyniku postępowania ofertowego pn.
„Instalacja fotowoltaiczna na budynku produkcyjno-magazynowym przy ulicy Trackiej w Olsztynie” 
najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma BOB ENERGETYK sp. Z o.o. 11-008 Świątki, Żardeniki 12, przez co uzyskała największą ilość punktów i w/w Firma została wybrana do realizacji przedmiotowej inwestycji
.

 

 Dziękujemy wszystkm za złożenie ofert.

Zarząd

 

Olsztyn. 16.05.2016

Informujemy iż termin składania ofert na przetarg pn. "Instalacja fotowoltaiczna na budynku produkcyjno-magazynowym przy ulicy Trackiej w Olsztynie”  upłynął dnia: 16.05.2016r.,o godz. 15:00.

Dziękujemy wszystkm zainteresowanym Firmom.

Zarząd

 

Olsztyn, 29.04.2016

 

Zakład Budowlano-Instalacyjny

Jarmakowicz Zapolski Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 85, 10-293 Olsztyn

 

Zapytanie ofertowe

 

Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarmakowicz Zapolski Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku produkcyjno-magazynowego przy ulicy Trackiej 5 w Olsztynie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku produkcyjno-magazynowym przy ulicy Trackiej w Olsztynie” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

I. Zamawiający:

Zakład Budowlano-Instalacyjny

Jarmakowicz Zapolski Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 85, 10-239 Olsztyn

biuro@zbi.olsztyn.pl

tel. 89 5267220

II. Nazwa zamówienia

„Instalacja fotowoltaiczna na budynku produkcyjno-magazynowym przy ulicy Trackiej w Olsztynie”

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Kody CPV dla przedmiotowej inwestycji:

Kod CPV – 09332000-5 - Instalacje słoneczne,

Kod CPV – 45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Kod CPV – 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV – 45223810-7 – Konstrukcje gotowe

Kod CPV – 45315700-5 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW wraz z uruchomieniem, na dachu budynku produkcyjno-magazynowego należącym do spółki Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarmakowicz Zapolski w Olsztynie przy ulicy Trackiej 5, na działkach nr 8/112, 8/113, 8/77.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW, w tym m. in.:

- panele fotowoltaiczne polikrystaliczne, tego samego typu, o identycznych parametrach technicznych,

- przetwornica/przetwornice fotowoltaiczne,

- ułożenie linii kablowych nN wraz z przyłączeniem do sieci niskiego napięcia w stacji transformatorowej,

- system monitoringu pracy inwerterów poprzez dostęp online z poziomu komputera oraz urządzenia mobilnego,

- wykonanie konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne, dobranej do dachu oraz o odpowiednim kącie nachylenia,

- wykonanie rozdzielnicy elektrycznej,

- wykonanie instalacji: odgromowej, dodatkowej ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych oraz ochrony przepięciowej,

Konfiguracja i uruchomienie instalacji.

4. W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe. 

5. Wszystkie materiały/urządzenia użyte do wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej muszą być nowe.

6. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji/rękojmi, na wykonane roboty oraz zastosowane materiały w proponowanym przez siebie wymiarze czasowym, licząc od dnia ich odbioru.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie instalacje fotowoltaiczne, przyłączone do sieci elektroenergetycznej działającej na terenie podległym ENERGA OPERATOR, o mocy znamionowej  nie mniejszej niż 40 kW  oraz załączy dowody, że zostały wykonane. 

2. Ocena spełnienia warunków odbędzie się metodą spełnia – nie spełnia na podstawie złożonej oferty i wymaganych dokumentów.

V. Kryterium wyboru oferty

1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach. 

Kryterium I – Cena netto oferty

Znaczenie: 50%

Kryterium II – Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia - użyte materiały oraz wykonanie (liczony od dnia dokonania odbioru  przez Wykonawcę). 

Znaczenie: 50%

2. Sposób oceny ofert: 

Kryterium I –  Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Oferent, który zadeklaruje najkorzystniejszą cenę netto spośród wszystkich poprawnie złożonych ofert otrzyma 50 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły:

50pkt x (najniższa cena oferowana / cena oferty badanej),

gdzie cena oferty badanej dotyczy ceny netto danego oferenta, a najniższa cena oferowana jest najniższą ceną netto ze wszystkich prawidłowo złożonych ofert.

Punkty dla poszczególnych ofert zostaną obliczone w następujący sposób: 50 punktów zostanie pomnożone przez iloraz najniższej ceny netto uzyskanej ze wszystkich prawidłowo złożonych ofert do ceny netto oferty badanej.

Kryterium II – Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia – użyte materiały oraz wykonanie (liczony od dnia dokonania odbioru  przez Wykonawcę). 

Oferta w Kryterium II może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Oferent, który zadeklaruje udzielenie gwarancji:

- Na okres 2 lat lub więcej - otrzyma 10 punktów.

- Na okres 5 lat lub więcej - otrzyma 20 punktów 

- Na okres 10 lat lub więcej - otrzyma 30 punktów 

- Na okres 15 lat lub więcej - otrzyma 40 punktów 

- Na okres 20 lat lub więcej - otrzyma 50 punktów 

Oferentowi proponującemu gwarancję na okres krótszy od 2 lat lub nie spełniającemu wymogów określonych w p.III.7, komisja przetargowa nie przyzna punktów wynikających z Kryterium nr II

3. Łączna ocena ofert:

(a) Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I zostaną dodane do punktów uzyskanych przez nią w ocenie oferty w Kryterium II i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

(b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium I i II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku produkcyjno-magazynowym przy ulicy Trackiej w Olsztynie” na adres Zamawiającego:

                       Zakład Budowlano-Instalacyjny Jarmakowicz Zapolski Sp. z o.o.

                        ul. Jagiellońska 85, 10-293 Olsztyn

2. Termin składania ofert upływa dnia: 16.05.2016r., godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2016 o godzinie 08:00 w siedzibie Zamawiającego.

4. Powiadomienie biorących udział w przetargu o wyniku zostanie dokonane w dniu 18.05.2016 do godz. 15:00.

5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Jabłoński, tel. 600 041 109

6. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę.

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia następnego po dniu upływu składania ofert.  

VII. Wymagane dokumenty

1. Oferta na załączonym formularzu – załącznik nr 1

2. Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z załączonymi dowodami - załącznik nr 4

3. Specyfikacja materiałów i urządzeń - załącznik nr 2

4. Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcą – załącznik nr 5

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

IX. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 

a) Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

- wystąpienia robót  dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

- działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

X. Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który : 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

5.  Oferent poda kwotę netto oferty w polskich złotych.

6. Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego, 

7.  Minimalny zakres umowy na realizację inwestycji zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

XI. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja materiałów i urządzeń

Załącznik nr 3 – Wzór minimalnego zakresu umowy 

Załącznik nr 4 – Wykaz robót  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań w Wykonawcą.